Archiv kategorie 'Akce'

Bře 16 2017

Pozvánka na setkání mladých ve Vinoři (25. 3.)

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na setkání mladých ve Vinoři (25. 3.)

Led 22 2017

Společenský večer Zlaté Prahy

Publikoval v Akce

Hnutí Fokoláre, ŘK farnost Praha-Vinoř a TJ Sokol Praha-Vinoř srdečně zvou na benefiční ples — 6. společenský večer Zlaté Prahy.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společenský večer Zlaté Prahy

Led 15 2017

Farní charita Neratovice

Publikoval v Akce,Sbírky

Část výtěžku letošní Tříkrálové sbírky, která nám zůstává na záměry kbelské farnosti, bude určena na kompenzační pomůcky pro Farní charitu Neratovice.
Farní charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů. Provozuje pobočky v 15 obcích, včetně Kbel. Péči zajišťuje 28 zdravotních sester s praxí u lůžka a 30 pečovatelek.
Charita poskytuje domácí zdravotní péči, sociální terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby a provozuje denní stacionáře. Jejími klienty jsou lidé, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař, lidé, kteří již nezvládají plně zabezpečit chod své domácnosti, a dále rodiny, které se starají o seniory nebo zdravotně postižené. Klientem může být kdokoliv bez omezení věku, zdravotního stavu, sociálního postavení nebo vyznání.
Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována podle indikace praktického či ošetřujícího lékaře. Odbornou zdravotní péči a péči o klienty v terminálním stádiu vykonávají registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka. Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Posláním terénní sociální služby je zabezpečit uživatelům praktickou pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Služba je určena všem lidem, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život, a přesto chtějí nadále setrvat ve svém domácím prostředí. Zahrnuje např. donášku obědů, pomoc s nákupy a pochůzkami, úklid domácnosti, praní, žehlení, pomoc s osobní hygienou. Péči si klient hradí sám.
Terénní odlehčovací služba pomáhá pečující rodině formou krátkodobé péče o nemocného či seniora. Tím umožňuje pečujícím osobám odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov, popř. pomoc s úkony, které jsou pro ně příliš náročné. Uživatelům je poskytnuta také podpora a lidská blízkost.
Charita provozuje také dva denní stacionáře pro seniory, v Odolena Vodě a Obříství. Denní stacionář je určen rodinám, které se chtějí o seniora vyžadujícího péči samy starat, ale nemohou mu péči zajistit celodenně. Pro klienty jsou navíc připravovány různé aktivity s cílem zlepšit jejich psychický i fyzický stav.
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popř. terénní služby poskytované seniorům nebo osobám s postižením ohroženým sociálním vyloučením. Jde např. o seznámení klientů s jejich právy a povinnostmi vůči společnosti, pomoc klientům při uplatňování jejich práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Osobní asistence je služba, která je poskytována v domácnosti, ale i v zařízení sociální péče nebo zdravotnickém zařízení, a pomáhá zvládat běžné denní úkony a aktivity – např. oblékání, hygienu, přípravu jídla, péči o domácnost, pochůzky na úřad nebo na nákupy. Osobní asistent doprovází klienta na procházkách, při návštěvách divadla apod. Služba může být hrazena z příspěvku na péči.

Zájemci o uvedené služby se mohou obrátit na sekretariát Farní charity Neratovice, tel.: 315 685 190, fax: 315 685 190, email: Další podrobnosti a kontakty na jednotlivé služby a střediska jsou na http://neratovice.charita.cz/

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Farní charita Neratovice

Led 04 2017

Tříkrálová sbírka

Publikoval v Akce,Sbírky

Již tradičně vyrazí v prvním lednovém týdnu do Kbel tříkráloví koledníci, aby popřáli pokoj a dobro v novém roce a poprosili o pomoc pro potřebné.

Na co se vybírá
Letos se bude vybírat na tyto záměry:
1. Záměr farnosti: kompenzační pomůcky pro Charitu Neratovice, které budou využity v charitním středisku Kbely. Charita Neratovice zajišťuje na uzemí Kbel sociální a zdravotní služby. Mezi kompenzační pomůcky patří vozíky, chodítka, polohovací postele, speciální matrace proti proleženinám, pomůcky pro osobní hygienu atd.
2. Záměry Arcidiecézní charity Praha: nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima, pomoc rodinám s dětmi v tísni, založení charitního komunitního centra v Kolíně, podpora České nemocnice v Ugandě.

Kdy se bude koledovat
Ve čtvrtek 5. ledna budou ve Kbelích koledovat děti z Neratovic (navštíví radnici, zdravotní středisko a dům s pečovatelskou službou), v pátek 6. ledna odpoledne a v neděli 8. ledna budou koledovat skupinky našich dětí.

Zájemci o koledování jsou stále vítáni
Další zájemci o koledování se ještě mohou hlásit na , 734 593 378 nebo u katechetky Anežky Koutníkové. Skupinka by měla mít minimálně tři členy, alespoň jeden musí být starší 15 let. Vedoucí skupiny dostane pokladničky, průkaz a upomínkové předměty pro dárce. K dispozici jsou také papírové koruny pro krále (je možné použít i vlastní korunku, popř. celý kostým, fantazii se meze nekladou).

Jak přispět
Dárci mohou přispět do pokladniček skupinkám koledníků v ulicích nebo po páteční a nedělní mši. Je možné se domluvit i na návštěvě doma (spojené s požehnáním domu a označením dveří tříkrálovým symbolem K+M+B 2017).
Přispět lze i prostřednictvím DMS nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky (http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/). Tyto příspěvky však není možné určit na záměr farnosti.
Prosíme též o modlitbu za koledníky a za zdárný průběh celé sbírky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka

Pro 18 2016

Tříkrálová sbírka ve Kbelích

Publikoval v Akce,Sbírky

Již podruhé se bude v kbelské farnosti konat tříkrálová sbírka. Koledovat se bude od 1. do 15. ledna. Skupinky koledníků by měly mít alespoň tři členy, z nichž alespoň jeden musí být starší 15 let (musí mít občanský průkaz).
Výtěžek sbírky bude rozdělen na záměry Arcidiecézní charity a na záměry naší farnosti. Arcidiecézní charita Praha ze sbírky podpoří nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima a založení charitního komunitního centra v Kolíně. Část sbírky je určena na pomoc rodinám s dětmi v tísni. V zahraničí Arcidiecézní charita Praha podpoří českou nemocnici v Ugandě. Naše farnost výtěžek věnuje Charitě Neratovice na nákup kompenzačních pomůcek pro středisko sociální a zdravotní pomoci Kbely.
Zájemci o koledování nechť se přihlásí na nebo osobně v sakristii.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka ve Kbelích

Pro 04 2016

Adventní koncerty v našem kostele

Publikoval v Akce

SORDINO, neděle 27.11. v 15:00.

Camerata, neděle 4.12. v 17:00 (plakátek).

AJETO, neděle 11.12. v 18:00 (plakátek).

Cantabundus (naše schola), JAMM Kvartet, neděle 18.12. v 17:00 (plakátek).

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní koncerty v našem kostele

Lis 21 2016

Adventní duchovní obnova 3. 12. 2016

Publikoval v Akce

Program adventní duchovní obnovy (3.12.) v našem kostele:

14:00 Společné zahájení v kostele, modlitba, čtení z Bible.

14:20 Přednáška za zamyšlení pro dospělé v kostele.
Adventní zamyšlení a zpytování svědomí po děti v učebně.
Adventní program pro děti, které ještě nechodí ke svátosti smíření, v herně.
Potom budou mít děti možnost volné hry, dohled bude zajištěn.

Příležitost k tiché modlitbě

Příležitost ke sv. smíření

17:00 Mše svatá

17:45 Modlitba Taizé

Během odpoledne počítáme s občerstvením. Budeme rádi, pokud přispějete nějakou upečenou dobrotou na společný stůl.

Z organizačních důvodů potřebujeme znát alespoň přibližný počet dětí, které se zúčastní. Děti je možné zapsat následující neděli po mši svaté.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní duchovní obnova 3. 12. 2016

Říj 19 2016

Hlas zvonů pro Aleppo

Publikoval v Akce

Česká římskokatolická církev se připojuje k výzvě Hlas zvonů pro Aleppo (#bellsforaleppo). Již v pátek 21. října 2016 se také v naší farnosti od 17.00 hodin rozezní zvony na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, který je naše naděje. Kostel bude k modlitbě otevřen od 16:30.

„Při vědomí, že nemůžeme mnoho učinit lidskými silami, a při hlubokém soucitu se všemi oběťmi nelidských podmínek panujících v bombardovaném Aleppu, Vás prosíme, aby se jako hlas trpících i v našich farnostech v 17.00 hodin rozezněly zvony a spolu se všemi jste se modlili za bratry a sestry v Aleppu a celé Sýrii. Prosíme, abyste tak učinili po dobu tří dnů od pátku 21. 10. do neděle 23. 10. na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, jenž trpí ve všech bezbranných a do nelidských podmínek uvržených lidí a který jediný je pevnou oporou naší naděje, že Bůh je silnější než jakékoliv zlo a zvítězí i v tomto bolestném kříži.
Kéž je tento hlas zvonů také připomínkou naší vládě i vládám světa, že nesmí mlčet a musí aktivně jednat, když jsou porušována základní lidská práva a páchány válečné zločiny proti lidskosti,“ říká se ve výzvě České biskupské konference.
Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí se 19. října na 107. Plenárním zasedání ČBK ve Vranově u Brna rozhodli podpořit #bellsforaleppo a vyzvat věřící i lidi dobré vůle k účasti na aktivitě Evangelické luterské církve ve Finsku, která v minulých dnech začala prosit o to, aby se zvony na kostelech po dobu 12 dnů (počínaje minulou středou) vždy v 17.00 hodin rozezněly jako výzva k modlitbě za oběti bombardování v Aleppu. Více než 200 finských farností na tuto výzvu zareagovalo a postupně se přidávají kostely v dalších evropských zemích, USA i Austrálii. Připomínka probíhá každý den a vyvrcholí v pondělí 24. října, kdy se koná Světový den OSN.
Více na http://bellsforaleppo.org.
(TS ČBK)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hlas zvonů pro Aleppo

« Prev - Next »