Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

Úmysly na měsíc říjen:

Za misie,
za migranty, uprchlíky a lidi bez domova,
za naši farnost,
za rodiny a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.

 

Rozpis na měsíc listopad 2017

Markéta Krejčí Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Marie Jelínková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Marie Belejová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Petr Bartošík Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Táňa Leskovyč Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
P. Vianney Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Jana Murdychová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Marie Janáková Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Ladislava Fiřtíková Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Hana Pištorová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Maria Dobřemyslová Ježíš, který se pro nás krví potil
Olga Riedlová Ježíš, který byl pro nás bičován
Libuše Kozáková Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Emil Žofák Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Renáta Křížová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Michal Čančara Ježíš, který z mrtvých vstal
Anna Matušíková Ježíš, který na nebe vstoupil
Petr Bartošík Ježíš, který Ducha svatého seslal
Václav Dvořáček Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Václav Dvořáček Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval