Zář 17 2017

Živý růženec v otázkách a odpovědích:

Publikoval

Živý růženec v otázkách a odpovědích:

Co je to živý růženec?
Živý růženec vznikl na začátku 19. století z podnětu ctihodné Pauliny Jaricotové ve Francii. Paulina kolem sebe soustředila společenství, které finančními dary a modlitbou podporovalo misijní činnost církve. Její společenství „Dílo šíření víry“ bylo později začleněno do Papežských misijních děl. Živý růženec je společenství dvaceti lidí, tzv. růže, z nichž každý se denně modlí svůj určený desátek, takže dohromady se pomodlí celý velký růženec. Je to vhodná modlitba pro ty, pro něž je modlitba celého růžence příliš dlouhá a náročná; současně však duchovní spojení s ostatními členy živého růžence přináší modlitbě zvláštní sílu. Původně se růže modlily živý růženec za spásu duší nevěřících, ale dnes se můžeme modlit na jakýkoliv dobrý úmysl.

Jak se živý růženec modlit?
Každý člen živého růžence se jednou denně pomodlí svůj určený desátek. Není určena žádná doba ani místo, kdy a kde se máme desátek pomodlit. Kdo má možnost, může se pomodlit před obrázkem nebo sochou Panny Marie, kdo by k tomu jen těžko našel čas nebo je na cestách, může se pomodlit kdekoliv jinde. Kdo se sám modlí celý růženec a chce se navíc zapojit do živého růžence, nemusí určený desátek po modlitbě celého růžence opakovat, ale při své modlitbě by měl pamatovat na společenství živého růžence a na jeho úmysly.

Co je to desátek?
Desátek se skládá z modlitby Otče náš, deseti pozdravení Zdrávas Maria, chvály svaté Trojice a závěrečné modlitby. Kdo se modlí první desátek v růženci, přidává před něj i apoštolské vyznání víry, třikrát Zdráva Maria s tajemstvími víry, naděje a lásky a chválu svaté Trojice; kdo se modlí poslední desátek, přidává ještě Zdrávas, Královno.
Návod, jak se modlit růženec, je např. na www.abcsvatych.com/menu/ruzenec.htm.

Kdo se může živý růženec modlit?
Do modlitby živého růžence se může zapojit kdokoliv. Tvoří-li společenství živého růžence jako u nás lidé z farnosti, je to způsob, jak zůstat duchovně spojen s farností i v době, kdy se nemůžeme vzhledem k nemoci, pracovním či studijním povinnostem nebo z jiného důvodu účastnit společných bohoslužeb a slavení mše svaté se svou farností. Skupina živého růžence ale může vzniknout i na pracovišti nebo v jiném společenství věřících. Do modlitby živého růžence se zapojují jednotlivci, ale mohou se o svůj desátek „podělit“ s celou rodinou: mohou se modlit společně, nebo se v modlitbě jednotlivých „zdrávasů“ střídat.

Na jaké úmysly se živý růženec modlíme?
Úmysly modlitby živého růžence na daný měsíc určuje a vyhlašuje vedoucí růže. K němu prosím směřujte i prosby o zařazení svých úmyslů do modlitby živého růžence. Přímluvný úmysl může navrhnout kterýkoliv člen růže, ale může o něj požádat také kdokoliv jiný, i když se společný živý růženec zatím nemodlí.

Jak se dozvím, který desátek se mám modlit?
Zde na webové stránce je tabulka s rozpisem. Ti, kdo vedoucímu skupinky nahlásili svou emailovou adresu nebo telefonní číslo, dostanou navíc informaci elektronickou poštou nebo jako SMS. Stejně dostanou i aktuální úmysly na daný měsíc.

Co dělat, když se svůj desátek nestihnu pomodlit?
Jestliže se někdo nemůže svůj desátek pomodlit, např. vzhledem ke zdravotnímu stavu, může se jej za něj pomodlit někdo jiný – člen rodiny, přítel nebo přítelkyně apod. Kdo by se nemohl (nebo nechtěl) modlit delší dobu nebo trvale, oznamte to prosím vedoucímu růže, aby mohl jeho místo zaujmout dalším zájemce.

Co mi živý růženec přinese?
Ačkoliv s modlitbou živého růžence nejsou spojena žádná výjimečná zaslíbení, společná přímluvná modlitba jistě má svůj jedinečný význam a velkou sílu.

Jak se do modlitby živého růžence zapojit?
Stačí se přihlásit u vedoucího růže, P. Vianneye.