Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1. 5. 2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na březen 2023

Almužna není rychlé gesto k očištění svědomí, které by poněkud vyrovnalo vnitřní nerovnováhu, ale znamená dotýkat se vlastníma rukama a slzami utrpení chudých. Modlitba není rituál, ale dialog pravdy a lásky s Otcem. Půst není jen zbožné odříkání, ale silné gesto, které našemu srdci připomíná, na čem záleží a co pomíjí. (papež František)

 

Úmysl papeže: Za oběti zneužívání

Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

 

Národní úmysl: Za chudé

Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

 

Farní úmysly (společně se modlí farnosti sv. Alžběty Durynské ve Kbelích, sv. Remigia v Čakovicích, Povýšení sv. Kříže ve Vinoři a sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci; další členové jsou z farnosti u Panny Marie Sněžné na Starém Městě a dalších farností v Česku i v zahraničí)

Modleme se za mír na Ukrajině a na celém světě.

Modleme se za kněze, řeholníky a řeholnice v našich farnostech; v tomto měsíci zvláště za františkány od Panny Marie Sněžné.

Modleme se za nemocné v našich farnostech a v našich rodinách.

Modleme se za katechumeny.

Anna Matušíková, Margita Roučková Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala (+ vyznání víry)
Petr Janeček, Lucie Nováková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila (+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Mária Trumpešová, Danka Matlovičová (PMS) Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila (+Pod ochranu tvou)
Václav Dvořáček Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala (+ Svatý Michaeli archanděli)
Mirka Švábová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla (+ Zdrávas královno)
Marie Jelínková Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně (+ vyznání víry)
Marie Belejová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc (+Otče náš a první tři zdrávasy)
Zuzana Šmídová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení (+Pod ochranu tvou)
Mária Dobřemyslová, Táňa Leskovyč (PMS) Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu (+Svatý Michaeli archanděli)
P. Vianney Dohnal (PMS), Jiří  Jozefík Ježíš, který ustanovil eucharistii (+ Zdrávas královno)
Jana Murdychová, Lucie Kantorová Ježíš, který se pro nás krví potil (+ vyznání víry)
Petr Bartošík, Pavla Vítková (Vokovice) Ježíš, který byl pro nás bičován (+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Ladislava Fiřtíková, Vladimír Matěna Ježíš, který byl pro nás trním korunován (+ Pod ochranu tvou)
Hana Pištorová, Jana Chlebovská (Vokovice) Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl (+Svatý Michaeli archanděli)
Marie Dobřemyslová Ježíš, který byl pro nás ukřižován (+ Zdrávas královno)
Libuše Kozáková Ježíš, který z mrtvých vstal (+ vyznání víry)
Josef Kafoněk Ježíš, který na nebe vstoupil (+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Emil Žofák Ježíš, který Ducha svatého seslal (+Pod ochranu tvou)
Renáta Křížová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal (+Svatý Michaeli archanděli)
Michal Čančara Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval (+ Zdrávas královno)