Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

Úmysly na měsíc květen 2018:

“Církev se modlí a modlí se za všechny, za každého z nás! My, církev, se za druhé modlíme. Modlit se za druhé je něco velmi krásného.” (papež František)

Prosme zvláště:
– za poslání laiků – aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat tvořivou odpovědí na problémy, kterým svět čelí,

– za rodiny,

– za dary Ducha svatého pro naši farnost.

 

Rozpis na měsíc květen 2018

Renáta Křížová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Michal Čančara Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Anna Matušíková Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Petr Janeček Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Mária Trumpešová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Václav Dvořáček Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Markéta Krejčí Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Marie Jelínková Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Marie Belejová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Petr Bartošík Ježíš, který ustanovil eucharistii
Mária Dobřemyslová Ježíš, který se pro nás krví potil
P. Vianney Dohnal Ježíš, který byl pro nás bičován
Jana Murdychová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Ladislava Fiřtíková Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Hana Pištorová Ježíš, který z mrtvých vstal
Marie Dobřemyslová Ježíš, který na nebe vstoupil
Olga Riedlová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Libuše Kozáková Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Emil Žofák Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval