Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

 

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

 

Úmysly modlitby živého růžence na květen 2021

 

Křesťanská cesta začíná milostí přijetí milosti. Budeme-li důvěřovat jen svým vlastním schopnostem, daleko nedojdeme. Pouze pokud přijmeme Boží lásku, budeme schopni nabídnout světu něco nového. (papež František)

 

 

Všeobecný úmysl: za finanční svět

Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

 

Národní úmysl: za mariánská poutní místa

Děkujeme za všechna mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.

 

Farní úmysly:

  • modleme se za zesnulé oběti covidu, za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního života i hospodářství,
  • modleme se za rodiny a za manžele, ať ve všem dobrém i zlém stojí při sobě a spolu kráčejí cestou k nebi,
  • prosme za děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání,
  • prosme za katechumeny – za dar víry pro ty, kteří budou letos pokřtěni, i za ty, kteří se chtějí nechat pokřtít v příštím roce, za nás za všechny, abychom stále obnovovali své křestní sliby a správně rozpoznali cesty, na které nás Pán zve,
  • prosme za ty, kteří se připravují na biřmování a za dary svatého Ducha pro nás všechny,
  • děkujeme za obnovení kapliček poutní cesty do Staré Boleslavi a za klášter v Hájku.

 

 

Mária Trumpešová, Danka Matlovičová (PMS) Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Václav Dvořáček Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Markéta Krejčí Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

Marie Jelínková Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Marie Belejová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

Marie Urbanová

 

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně (+ vyznání víry)
Mária Dobřemyslová, Táňa Leskovyč (PMS) Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

P. Vianney Dohnal (PMS)

Jiří  Jozefík

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

Jana Murdychová, Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Petr Bartošík Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Ladislava Fiřtíková, Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

Hana Pištorová Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

 Lucie Černá  (Čakovice) Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Libuše Kozáková, Josef Kafoněk Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

 Emil Žofák, Jaroslava Dušková   (Čakovice) Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Renáta Křížová, Ivana Přívratská (Čakovice)

 

Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Michal Čančara, Vlaďka Vogelová  (Čakovice) Ježíš, který Ducha svatého seslal (+ Pod ochranu tvou)
Anna Matušíková, Marta Pilniková  (Čakovice) Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Petr Janeček,

Lucie Nováková

Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)