Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

Úmysly na měsíc únor 2018:

“Nesmíme čekat na to, až budeme dokonalí, abychom odpověděli Pánu, který nás volá. Spíše otevřme svá srdce Jeho hlasu.” (papež František)
Prosme:
– za misie,
– za rodiny,
– za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání,
– za naši farnost.

 

Rozpis na měsíc leden 2018

Petr Janeček Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Mária Trumpešová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Václav Dvořáček Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Markéta Krejčí Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Marie Jelínková Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Marie Belejová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Petr Bartošík Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Mária Dobřemyslová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
P. Vianney Dohnal Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Jana Murdychová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Marie Janáková Ježíš, který se pro nás krví potil
Ladislava Fiřtíková Ježíš, který byl pro nás bičován
Hana Pištorová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Marie Dobřemyslová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Olga Riedlová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Libuše Kozáková Ježíš, který z mrtvých vstal
Emil Zofčák Ježíš, který na nebe vstoupil
Renáta Křížová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Michal Čančara Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Anna Matušíková Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval