Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

 

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na měsíc březen 2021

„Postní doba je pokorné sestupování do vlastního nitra a k druhým. Znamená to pochopit, že spása není výstup za slávou, nýbrž pokoření z lásky do naprosté nepatrnosti. Abychom na této cestě neztratili směr, postavme se před Ježíšův kříž, který je Božím mlčenlivým stolcem.“

(papež František)

 

Evangelizační úmysl: svátost smíření

Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.

 

Národní úmysl

Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

 

Farní úmysly

  1. Modleme se za zasažené covidem, aby o ně bylo dobře postaráno, za ty, kdo pečují o nemocné, a za duše našich bližních, kteří epidemii covidu podlehli.
  2. Modleme se za dar živé víry pro katechumeny a pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.
  3. Modleme se za neslyšící, aby zvěst o Ježíši Kristu byla přijata i skrze ně.
  4. Modleme se za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.

 

 

 

 

Markéta Krejčí Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Marie Jelínková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Marie Belejová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

Marie Urbanová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Mária Dobřemyslová, Táňa Leskovyč (PMS) Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

P. Vianney Dohnal (PMS)

Jiří  Jozefík

 

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně (+ vyznání víry)
Jana Murdychová, Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Petr Bartošík Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

Ladislava Fiřtíková, Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Hana Pištorová Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

  Lucie Černá  (Čakovice) Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Libuše Kozáková, Josef Kafoněk Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

 Emil Žofák, Jaroslava Dušková   (Čakovice) Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Renáta Křížová, Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

 Michal Čančara, Vlaďka Vogelová  (Čakovice) Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

 

Anna Matušíková, Marta Pilniková  (Čakovice)

Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Petr Janeček,

Lucie Nováková

Ježíš, který Ducha svatého seslal (+ Pod ochranu tvou)
Mária Trumpešová, Danka Matlovičová (PMS) Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Václav Dvořáček Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)